Adatvédelmi tájékoztató

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.. Székhely: 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. Cégjegyzékszám: 16-09-008020, Adószám: 12858439-2-16, a Szolnoki Törvényszék Cégbíróság által bejegyezve, email: bachl@bachl.hu web:  www.bachl.hu képviseli: Varga András ügyvezető és Gecse Mónika cégvezető

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: : ……………………………………………….

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

1.   Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűzünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy         vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

2.   Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A BACHL Kft. üzleti céljainak elérése érdekében olyan aktivitásokat bonyolít, amelyek során gyűjti természetes és jogi személyek adatait, személyes adatait. Egyre bővülő kereskedelmi partnerkörének adatait vállalatirányítási rendszerben és online adatbázisokban tárolja. Magánszemélyek adatai  konferenciák, személyes találkozók, kiállítások képzések, stb. alkalmával, önkéntes alapon kerülnek az online adatbázisba. Az adatgyűjtés módja online vagy offline regisztráció. A személyes adatok kezelése a Regisztráló tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mellyel kifejezett hozzájárulását adja, hogy a BACHL Kft., mint Adatkezelő, a kölcsönös üzleti célokat szolgáló aktivitások során a személyes adatait kezelje, továbbá számára online tájékoztató levelet küldjön. Célcsoporttól függően pl. árajánlatkérések, árváltozások, termékújdonságok, akciók, játékfelhívások, stb.

Az bachl.hu látogatóinak az adatait (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.

 

3.   Az adatkezelés célhoz kötöttsége, adattovábbítás

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Kereskedelmi partnereinknél az adatok (cégnév, székhely, számlázási cím, szállítási cím; adószám; cégjegyzékszám; bankszámlaszám; reklamációk okai) megadása és tárolása a szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Magánszemélyek adatai (név; lakhely; telefonszám; e-mail; termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények; szakmai preferenciák, reklamációk okai) üzletszerzés, szakmai továbbképzés, marketing célú megkeresés és a gyártói tevékenység folyamatos fejlesztése céljából kerülnek az adatbázisba. Továbbá statisztikai, minőségbiztosítási és előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából egyaránt felhasználhatjuk.

Ide tartoznak még a következő személyes adatok:

 • zárt láncú kamerafelvétel: személy- és vagyonbiztonság a telephelyen
 • nyilvános wifi adatok: ingyenes wifi hálózat biztosítása a telephelyen
 • panaszkezelés: kötelező fogyasztóvédelmi panaszrendszer és ügyfélszolgálat üzemeltetése
 • remarketing hirdetések: böngészési adatok alapján
 • profilozás: böngészési adatok alapján
 • Egyéb harmadik szolgáltatók (címzettek): Facebook, Google, Microsoft,

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

 • Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet
 • Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja

A Regisztráló személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára kizárólag indokolt esetben, előzetes hozzájárulással adjuk ki. Ilyen lehet pl. ügyvéd; szállítmányozó alvállalkozó; könyvvizsgáló, TB, bank, hatósági ellenőrzések, posta, futárszolgálat, biztosító. A szolgáltatás sikeres teljesítését követően az érintett a BACHL Kft.-n keresztül kérheti a szolgáltató adatkezelőtől személyes adatainak mielőbbi törlését.

A www.bachl.hu oldal üzemeltetőjének elérhetőségei: PICMAC Kft.

Telefon (H-P: 8-17): +36 70 / 370 89 51 E-mail: info@asl.hu Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt 4-6. 1. em. 114/A-B.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106-108.

Adószám: 14414994-2-15

 

4.   Profilalkotás, adatok továbbítása harmadik országba

Elsősorban azért, mert az adattovábbítás egy részét külső partnerekkel végeztetjük, az Ön adatai továbbításra kerülhetnek Európai Unión kívüli országba. Ebben az esetben külön webes alkalmazás biztosítja, hogy ez az adattovábbítás a jogszabályi keretek között történjen: megfelelő adatbiztonság biztosításával, az Európai Bizottság által előírt szükséges szerződéses rendelkezések aláírásával vagy, ha a szolgáltató Egyesült Államokbeli annak ellenőrzését követően kerülhet csak erre sor, ha bebizonyosodott, hogy megfelel a Privacy Shield keretrendszerének.

A www.bachl.hu oldal által használt cookie-k szerepük szerint a következők:

 • Az oldal működéshez szükséges cookiek: ccedb49e56f7d81cf86f395da8c6bd43 (session)

ja_mendozite_tpl

 • Analitikai cookiek: (google) 26d552

NID

_ga

_gat

_gid 

_goa3

_goa3session

_goa3session

_goa3test

 • Social cookiek: (facebook)

fr

Cégünk a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és  a  felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és tovább küldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább).

A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google  Titoktartási  Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: httpss://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni.

Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján. Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

 

5.   Tájékoztatás az érintett jogairól

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat üzleti tevékenysége során az irányadó számviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli. A személyes és üzleti adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint Regisztráló jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést kérni, továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő az adatait törölje, és semmiféle további információt számára ne küldjön, ezenfelül jogosult adataihoz, személyes adatainak helyesbítését, valamint korlátozását kérni. A Regisztráló az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a tájékoztató levelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az  adatvedelem@bachl.hu címen. A személyes adatok kezelésének megszüntetésére a fenti módokon jelzett kérés alapján az Adatkezelő a Regisztráló személyes adatait adatbázisából azonnal törli.

 

6.   Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.

 • a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató az üzleti- és/vagy reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.  Ez alól kivételt képez a nem marketing célú üzenet.  Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket kapni, adatainak törlését az alábbi e-mail címre küldött üzenetben kérheti: adatvedelem@bachl.hu.

 

7.   Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt. Az adatkezelés célja: A céges Facebook.com oldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az  érintett.  Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, https://www.facebook.com/about/privacy/ Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

8.   Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

9.   Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

10.   Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.